Algemene voorwaarden


BEGRIPPEN

De organisatie: SPIL ingescheven bij KVK 77935756
Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met SPIL
Diensten: de (personal) trainingssessies, testen en alle andere diensten die door SPIL worden verzorgd
Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens SPIL de dienst levert geeft


TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven voor het deelnemen aan een activiteit en/of dienst van SPIL. Op iedere activiteit en/of dienst zijn deze voorwaarden van toepassing.


Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Ieder gebruik van de diensten van SPIL geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor deelname aan welke activiteit en/of dienst zeker van te zijn dat dit medisch verantwoord is en iedere deelnemer dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Indien SPIL het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.


TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal SPIL meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant.

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is SPIL bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor SPIL als ook de klant.

Indien de klant zich niet afmeldt voor de 24 uur (met uitzondering van ziekte) zal de gemaakte afspraak in rekening worden gebracht.


AANSPRAKELIJKHEID

SPIL kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. SPIL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven
2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. SPIL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door SPIL gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.
4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door SPIL. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
5. SPIL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.
6. SPIL aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.


ONTBINDING

SPIL is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een kostenloze tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. Zonder medische reden zal er 50% van de resterende kosten in rekening gebracht worden.


BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en SPIL zal SPIL meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is SPIL gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan SPIL te voldoen. Indien SPIL over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is SPIL gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.


OVERMACHT EN VAKANTIES

Bij ziekte van de persoon die namens SPIL de dienst zou leveren wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd. Vakanties worden ruim van te voren aangekondigd.


GEHEIMHOUDING

SPIL is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. SPIL voldoet aan de normen van AVG. Zie hier onze privacyverklaring.


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door SPIL voor de uitvoering van de deinsten, zijn en blijven eigendom van SPIL. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van SPIL.

MEI 2020